כתב השירות – התקשרות ישירה לשירות הטענת רכב חשמלי

 

 1. הגדרות

  בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים שלהלן המשמעות המיוחדת להם בצידם:

  1. " מקבל השירות " - בעל המנוי וכן כל מי שמורשה לנהוג ברכב מטעמו.
  2. "כתב השירות" - כתב השירות המפורט במסמך זה
  3. "הרכב " - הרכב המנוי שפרטיו הועברו ע"י מקבל השירות ברכישת כתב השירות
                                       והתקבל מלוא התשלום עבור המנוי לרכב.
  4. "נותן השירות" - קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ או כל גורם אחר מטעמה.
  5. "המוקד" - מוקד נותן השירות בטלפון מספר 8888* מכל מכשיר טלפון. המוקד 
                                       מופעל  7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, חוץ מאשר ביום הכיפורים.
                                      השירותים לא יינתנו שלוש שעות לפני התחלתו ושלוש שעות לאחר סיומו.
  6. "תקופת השירות"- התקופה שתחילתה ממועד הצטרפות מקבל השירות לשירות ועד להמצאת
                                   הודעתו בכתב או בטלפון לנותן השירות על רצונו של מקבל השירות לבטל
                                   את המנוי  והכל כל עוד ובכפוף לכך שמקבל השירות, שילם כסדרם
                                   ובמועדם את התשלומים הקבועים בגין  שירות זה.
 2. כללי
  1. נותן השירות יספק למקבל השירות, במשך תקופת השירות, את שירותי "הטענת רכב חשמלי" בהתאם ובכפוף לאמור בכתב שירות זה.
  2. למען הסר ספק, השירות על-פי כתב שירות זה, אינו כולל כל שירותים אחרים ו/או נוספים הנלווים לשירות או נובעים ממנו, לרבות: תשלום הוצאות טעינה בעמדה נייחת ותשלום אגרות. הערה – האם הכוונה ששירותים נלווים אליו יינתנו בתשלום לפי שיקול דעתה.
  3. השירותים יינתנו לרכב בלבד ואין מקבל השירות זכאי להעביר את הזכות לקבלתם לרכב אחר, למעט אם מקבל השירות, החליף את הרכב והועברה על כך הודעה מראש ובכתב וניתנה הסכמה מראש, של נותן השירות, להחלפת רכב מקבל השירות.
  4. השירותים יינתנו בתוך תחום הגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל ובתוך תחומי יהודה ושומרון (למעט שטחי האוטונומיה), שהכניסה אליהם אינה אסורה ומוגבלת באותו זמן ע"י רשות מוסמכת כלשהי.
  5. היה ולא יהיה ניתן לספק את שירות הטעינה (למעט בשטחים הרשומים בסיפא בסעיף 2.4) רשאי נותן השירות לפי שיקול דעתו להמיר את השירות בגרירת רכב המבוטח לעמדת טעינה נייחת הקרובה למקום האירוע.
  6. נבצר מנותן השירות לספק את השירות מכל סיבה שבשליטתו של נותן השירות, ישלם נותן השירות למקבל השירות סך של מאתיים וחמישים ש"ח (250ש"ח) במקום מתן השירות, פיצוי קבוע ומוסכם ולמקבל השירות לא תהיה כל טענה נגד נותן השירות בקשר לכך.
  7. בכל מקרה פיצוי לא ישולם למקבל השירות אם מקבל השירות השתמש בשירותי ספק אחר לקבלת השירות מבלי לקבל את אישורו מראש של נותן השירות.
  8. נציג נותן השירות לא יטעין רכב אשר למיטב הבנתו עלולה להיות קיימת בהטענתו סכנה בטיחותית.
  9. נזקק מקבל השירות לשירות, יפנה טלפונית למוקד בטלפון 8888* מכל טלפון.
  10. השירות יוענק ע"י נותן השירות באמצעות גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטים לסוג השירות.
  11. נותן השירות יקפיד כמיטב יכולתו על קיום תקשורת יעילה וזמינה עם מקבל השירות.
 3.  

 4. מהות השירות - שירות הטענת רכב חשמלי
  1. לצורך מתן שירות ההטענה לרכב הזכאי לשירות, יגיע נציג מטעם נותן השירות לרכב ויבצע את הטענת הרכב על מנת לאפשר לרכב הגעה (לאחר ההטענה) לתחנת הטעינה הקרובה למקום האירוע.
  2. פירוט השירותים הכלולים בשירות מקבל השירות שיינתנו ע"י נותן השירות
   1. הגעת נציג מטעם נותן השירות למקום בו נמצא הרכב הזכאי.
   2. הטענת הרכב תעשה על-ידי נציג מטעם נותן השירות ולפי שיקול דעתו באחת מן האפשרויות שלהלן:
    1. הטענת הרכב באמצעות תחנת טעינה ניידת.
     יובהר כי נותן השירות מתחייב לספק אנרגיה לרכב אשר תאפשר לרכב לנסוע למרחק של עד 30 ק"מ ובלבד שזמן ההטענה (נטו) לא יעלה על 20 דק'.
    2. גרירת הרכב לתחנת הטעינה הקרובה (במקום הטענת הרכב).
     1. לנותן השירות הזכות הבלעדית להחליט להמיר את שירות הטעינה בגרירת הרכב לעמדת טעינה נייחת פעילה ותקינה הקרובה למקום האירוע.
   3. זמן להגעת נותן השירות לזכאי הינו עד 3 שעות מרגע פתיחת הקריאה במערכות נותן השירות.
    למעט מקרים בהם יחול עיכוב כתוצאה מסיבות אשר אינן תלוית בנותן השירות.
   4. יובהר כי שירות זה הינו שירות המוגדר כשירות במקרה חירום בלבד כי במידה ויוזמן נותן השירות להטענת רכב בו כמות החשמל ברכב מספיקה לנסיעה לעמדת טעינה ציבורית יחויב מקבל השירות בגין השירות ע"פ מחירון נותן השירות.
   5. היה ולאחר הגעת נותן השירות למקום האירוע יתברר כי הרכב לא ניתן להפעלה כתוצאה מסיבה שאינה חוסר באנרגיה לא יהיה נותן השירות מחויב לגרור את רכב מקבל השירות אלא אם מקבל השירות מנוי גם לשירות שירותי דרך וגרירה אצל נותן השירות. למען הסר ספק במידה ומקבל השירות הינו מנוי לשירותי הדרך והגרירה אצל נותן השירות יחולו עליו תנאי כתב שירות שירותי הדרך והגרירה בהתאם לפוליסה בחברת הביטוח.
 5. קבלת השירותים - כללי
  1. נזקק מקבל השירות לשירות שבכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד נותן השירות בטלפון 8888* מכל טלפון. מקבל השירות יזדהה בשמו, ימסור את מספר הרכב ואת מספר פוליסת הביטוח, את מספר הזהות או כל פרט נוסף שיידרש כדי לזהותו כמקבל השירות אשר זכאי לקבלת השירותים על-פי כתב שירות זה וכן פרטים על מקום הימצאו המדויק של הרכב הזכאי לשירות.
  2. פנה מקבל השירות למוקד, ומסיבה כלשהי אין הוא מופיע ברישומי המוקד כזכאי לקבלת השירותים שבכתב שירות זה, ימסור מקבל השירות את פרטי כרטיס האשראי שלו ויוחתם על כתב התחייבות לפיו הוא מתחייב לשאת במלוא עלות השירות הרלוונטי לפי מחירון נותן השירות. אם יתברר כי הפונה אינו זכאי לשירות בהתאם לתנאי כתב השירות.
  3. מובהר כי לנותן השירות לא תהיה כל אחריות לגבי שירותים שאינם כלולים במסגרת כתב שירות זה. למען הסר ספק, נותן השירות לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לרכב ו'או למקבל השירות או לכל צד שלישי כתוצאה מקיום או אי-קיום כתב שירות זה, מכל סיבה, למעט נזקים ישירים שייגרמו לרכב כתוצאה ממתן השירות ו/או כתוצאה מרשלנותו ו/או רשלנות עובדיו של נותן השירות.
  4. בשום מקרה לא תהיה אחריות לנזקים תוצאתיים כלשהם ובכלל זאת, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, למניעת רווח או חסרונות צפויים או פיצויים בגין רווח שאינו נזק ממון או לתביעות כלשהן נגד המבוטח מצד שלישי כלשהו, אף אם ניתנה הודעה בדבר אפשרות לנזקים, הפסדים או תביעות כאלה. הגבלת האחריות כאמור לעיל תחול גם על ותהיה לטובת מי מעובדי או שליחי נותן השירות ו/או מי טעמו.
  5. במקרה של תאונה אשר אירעה לרכב בעת מתן השירות באשמת נותן השירות/נציגו על-פי קביעת שמאי מוסמך, ישלם נותן השירות את סכום הנזק או סכום ההשתתפות העצמית בגין הנזק בתוספת הפרשי פרמיה כתוצאה מהתאונה שיחולו על מקבל השירות במסגרת חידוש פוליסת הרכב, לפי הנמוך מבין שני הסכומים הנ"ל. מקבל השירות מוותר מראש על-כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נוספת בעניין זה כלפי נותן השירות ו/או מי מטעמו.
  6. במקרה של תשלום קנס בגין עבירת תנועה/עבירת חניה אשר יוכח כי נגרמו כתוצאה מרשלנותו ו/או בשל נהיגתו של נציג נותן השירות, ברכב הזכאי לשירות, יישא נותן השירות בעלות הקנס במלואו או ישפה את מקבל השירות אם נשא מקבל השירות בתשלום בתוך 7 ימים מיום דרישת מקבל השירות, המנומקת והמוכחת בכתב.
  7. האמור לעיל אינו חל במקרים בהם עבירת תנועה/חניה אירעה בשל רשלנות מקבל השירות ו/או בשל הנחיותיו לנותן השירות (כגון הוראתו לחנות במקום אסור). כמו כן אין נותן השירות אחראי לכל תאונה ו/או לנזק ו/או לתביעה אשר תיגרמנה על-ידי נותן שירות אחר שנבחר על ידי מקבל השירות או צד שלישי כלשהו.
 6. תקופת תוקפו של כתב השירות וביטולו
  1. תוקפו של כתב שירות זה מתחדש בכל חודש בהתאם ובכפוף לקבלת התשלום בגינו מראש ממקבל השירות בסך 10 ₪ כולל מע"מ בחודש.
  2. התשלום יתבצע בהוראת קבע (הרשאה לחיוב מתמשך) בכרטיס אשראי בלבד אשר הינו ע"ש המנוי.
  3. מקבל השירות יהיה רשאי למסור לנותן השירות הודעת ביטול בכתב אשר תכנס לתוקפה יום עסקים 1 מקבלתה.
  4. היה והחליט מקבל השירות לבטל את תוקפו של כתב השירות לפני תום שישה (6) חודשים מיום הצטרפותו לשירות ובמהלך ובמהל תקופה זו צרך שירות של הטענה ניידת יחויב מקבל השירות בגין קבלת השירות ע"פ מחירון נותן השירות בניכוי התשלום אותו שילם בפועל לנותן השירות עד מועד הביטול. במקרה זה החיוב בגין השירות יתבצע באמצעות ההרשאה לחיוב באמצעי התשלום אותו מסר המנוי בעת הצטרפותו לשירות.
  5. היה ולא נתקבל תשלום ממקבל השירות מכל סיבה שהיא תתבטל זכאותו לקבלת השירות ולא תוקנה לו זכות כלשהי לפי כתב שירות זה.
  6. מחיר השירותים הינם צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד תחילת ההתקשרות בין הצדדים.
  7. נותן השירות רשאי לעדכן את מחירי השירות מעת לעת.
  8. נותן השירות רשאי בכל עת לשנות את תנאי השירות ו/או להפסיק את מתן השירות וזאת בכפוף למתן הודעה על כך.